Tiến độ thanh toán tòa IP1, IP2

Tiến độ thanh toán tòa IP1, IP2


Tiến độ thanh toán tòa IP1, IP2 dự án Imperial Plaza 360 Giải Phóng.