Tiến độ thanh toán tòa IP1, IP2

Tiến độ thanh toán tòa IP1, IP2